Eksplorator Windows  |  formatowania tekstuzaznaczanie tekstu

 

                     I.            Klawisze funkcyjne i zespolone systemu operacyjnego Windows

1.      Eksplorator Windows.

       Podczas pracy z Eksploratorem możemy korzystać z klawiszy funkcyjnych. Oto znaczenie kilku z nich:

*   F2    - pozwala na zmianę nazwy pliku lub folderu

*   F3    - otwiera okno znajdź, pozwalające na wyszukiwanie pliku lub folderu,

*   F4    - otwiera listę napędów dyskowych,

*   F5    - odświeża okno,

*   F6    - przełącza pomiędzy: lewym oknem, prawym oknem i listą napędów dyskowych,

*   F10 - podświetla pierwszą opcję w menu,

*   Ctrl + A  - zaznacz wszystkie obiekty w prawym oknie,

*   Ctrl + C  - kopiuje (do tzw. Schowka) zaznaczony plik lub folder,

*   Ctrl + X  - wycina (kopiuje do Schowka, jednocześnie usuwając oryginał) zaznaczony folder lub plik,

*   Ctrl + V  - umieszcza kopie pliku lub foldera, który znajdował się w Schowku w aktualnym folderze,

< do góry> 

2.      Klawisze skrótów.

    W systemie Windows niektóre operacje mogą być wykonane bez użycia menu - wystarczy nacisnąć odpowiednie klawisze, które nazwane są klawiszami skrótów.

a.      Ogólne klawisze skrótów w systemie Windows.

*   Ctrl + F1       - wyświetlenie Pomocy dla zaznaczonego elementu okna dialogowego,

*   Alt + F4        - wyjście z programu - zamknięcie okna,

*   Shift + F4    - wyświetlenie podręcznego menu dla zaznaczonego elementu,

*   Ctrl + ESC  - wyświetlenie menu Start,

*   Alt + Tab     - przełączenie się do używanego wcześniej okna,

*   Shift             - podczas wkładania dysku do napędu CD-ROM pozwala na ominięcie procedury automatycznego odtwarzania.

b.      Klawisze skrótów dla Pulpitu okna Mój komputer oraz Eksploratora.
Jeśli zaznaczony jest jakiś obiekt:

*   Shift + Delete   - usunięcie obiektu bez umieszczenia go w koszu,

*   Alt + Enter        - obejrzenie właściwego obiektu,

*   Ctrl                    - podczas przeciągania pliku - skopiowanie (zamiast przenoszenie) pliku lub foldera,

*   Backspace     - obejrzenie foldera położonego o jeden poziom wyżej.

c.      Klawisze skrótów tylko dla Eksploratora.

*   Num Lock + " * "     -  (* z klawiatury numerycznej) - rozwinięcie wszystkich folderów podrzędnych do zaznaczonego foldera,

*   Num Lock + "+"      - (+ z klawiatury numerycznej) - rozwinięcie zaznaczonego foldera,

*   Num Lock + "-"       - (- z klawiatury numerycznej) -zwinięcie zaznaczonego foldera,

 <do góry>

             II.            Klawisze funkcyjne i zespolone edytora tekstu Microsoft Word.

1.      Formatowanie tekstu
Aby zmienić krój czcionki w tekście, należy go najpierw zaznaczyć.

a.      za pomocą skrótów klawiszowych.

*   Ctrl + Shift + F    - uaktywnia pole Czcionka z paska narzędziowego,

*   Ctrl + Shift + P    - podświetla pole Rozmiar czcionki w pasku narzędzi,

*   Ctrl + Shift + >    - zwiększa rozmiar o jeden skok (zgodnie z liczbami zapisanymi w polu Rozmiar czcionki),

*   Ctrl +  ]                  - zwiększ rozmiar czcionki o jeden punkt,

*   Ctrl +  [                  - zmniejsza rozmiar czcionki o jeden punkt,

*   Ctrl + Shift +    - zmniejsza rozmiar czcionki o jeden punkt,

*   Ctrl + =                  -zastosuj Indeks dolny do zaznaczonego tekstu,

*   Ctrl + Shift + =     -zastosuj Indeks górny do zaznaczonego tekstu,

*   Ctrl + B                 - pogrub zaznaczony tekst,

*   Ctrl + I                   - pochyl zaznaczony tekst,

*   Ctrl + U                 - podkreśl zaznaczony tekst,

*   Ctrl + J                 - justowanie zaznaczonego tekstu

*   Ctrl + D                - otwórz okno dialogowe Czcionka

Uwaga!
Wyłączenie załączonego skrótu realizujemy stosując ten sam skrót jak przy włączaniu. Podczas stosowania klawiszy skrótów należy załączać wg kolejności zapisu. Znak plus oznacza, że naciskając klawisz drugi nie wolno puścić klawisz pierwszy itd.
<do góry>

b.      skróty obsługujące funkcje formatujące i edycyjne.

*   Ctrl + Z                   - cofnij ostatnią czynność,

*   Ctrl + X                  - wytnij zaznaczony element, tekst,

*   Ctrl + C                  - kopiuj zaznaczony tekst, element,

*   Ctrl + V                  - wklej skopiowany element, tekst,

*   Ctrl + O                  - dodaj/usuń odstęp przed bieżącym akapitem,

*   F4                           - powtórz ostatnio wykonywaną czynność,

*   Ctrl + Shift + N    - zastosuj Styl standardowy,

*   Ctrl + M                 - zwiększ wcięcie lewostronne,

*   Ctrl + Shift + M     - zmniejsz wcięcie lewostronne,

*   Ctrl +                  - wyjustuj - wyrównaj do obu marginesów,

*   Ctrl +                 - wyrównaj tekst do lewego marginesu

*   Ctrl + R                 - wyrównaj tekst do prawego marginesu,

*   Ctrl +                - wyśrodkuj tekst do prawego i lewego marginesu,

*   Ctrl + A                 - zaznacz cały dokument,

*   Ctrl + F                 - otwórz okno Znajdź,

*   Ctrl + H                 - otwórz okno Zamień,

*   Ctrl + Enter          - wstaw znak podziału strony.
<do góry>

c.      Skróty do okienek dialogowych.

*   Ctrl + P             - drukuj aktualny dokument,

*   Ctrl + N            - utwórz nowy dokument,

*   Ctrl + O            - otwórz dokument z dysku,

*   Ctrl + F2          - włącz podgląd wydruku,

*   Ctrl + S            - zapisz aktualny dokument,

*   Shift + F12     - zapisz aktualny dokument,

*   F12                  - zapisz aktualny dokument pod nową nazwą.

<do góry>

                                                                                                                          III.            Zaznaczanie tekstu, obiektów.

a.      za pomocą klawiszy.

Aby zaznaczyć

 Należy

zaznaczanie wiersza w prawo od kursora

*   ustaw kursor na początku wiersza lub lub dowolnym miejscu,

*   wciśnij klawisz Shift i nie zwalniając go naciśnij klawisz END - zaznacza wiersz cały w prawo od kursora,

 zaznaczanie wiersza w prawo od kursora

*   ustaw kursor na końcu wiersza lub lub dowolnym miejscu,

*   wciśnij klawisz Shift i nie zwalniając go naciśnij klawisz HOME - zaznacza wiersz cały w prawo od kursora,

*   wciśnij klawisz Shift i nie zwalniając go naciskaj klawisz strzałki z bloku klawiszy sterowania kursorem - zaznacza pojedyncze znaki w prawo od kursora.

zaznaczanie pojedynczych znaków w prawo od kursora

*   ustaw kursor w miejscu zaznaczania, 

*   wciśnij klawisz Shift i nie zwalniając go naciskaj klawisz strzałki (grot skierowany w prawo) z bloku klawiszy sterowania kursorem - zaznacza pojedyncze znaki w prawo od kursora.

zaznaczanie pojedynczych znaków w w lewo od kursora

*   ustaw kursor w miejscu zaznaczania, 

*   wciśnij klawisz Shift i nie zwalniając go naciskaj klawisz strzałki (grot skierowany w lewo) z bloku klawiszy sterowania kursorem - zaznacza pojedyncze znaki w lewo od kursora.

zaznaczanie 12 wierszy w dół od kursora

*   ustaw kursor na początku wiersza lub lub dowolnym miejscu,

*   wciśnij klawisz Shift i nie zwalniając go naciśnij klawisz PageDown - zaznacza 12 wierszy w dół.  

zaznaczanie 12 wierszy w górę od kursora

*   staw kursor na początku wiersza lub lub dowolnym miejscu,

*   wciśnij klawisz Shift i nie zwalniając go naciśnij klawisz PageUp - zaznacza 12 wierszy w górę.  

zaznaczanie całego dokumentu

*   naciśnij klawisz CTRL + A

<do góry>

b.      za pomoczą myszy.

Aby zaznaczyć

Należy

dowolny fragment tekstu.

*   kliknij myszą na początku żądanego fragmentu tekstu i nie puszczając klawisza przejechać na koniec żądanego fragmentu.

dowolny fragment tekstu.

*   ustaw kursor tekstowy na początku żądanego fragmentu.

*   wciśnij klawisz Shift i nie zwalniając go kliknij miejsce zakończenia tekstu do  zaznaczenia

wyraz

*   kliknij dwukrotnie na żądany wyraz.

akapit

*   kliknij trzykrotnie na żądanym akapicie.
Uwaga! Pamiętaj, że za akapit uważa się nie tylko wcięcie tekstu lecz wiersze wpisane i zakończone klawiszem ENTER

wiersz

*   kliknij na lewym marginesie dokumentu (kursor zmieni swój kształt na strzałkę) obok żądanego wiersza

cały tekst

*   wciśnij klawisz CTRL i nie zwalniając go

*   kliknij na lewym marginesie dokumentu.