Konkurs ekologiczny
Dodane przez alsz dnia Kwiecień 26 2021 13:21:06
Urząd Gminy w Stolnie wraz ze szkołami z terenu gminy organizuje konkurs ekologiczny.
Celem konkursu jest podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie:
1) poprawy jakości powietrza, w tym ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności
energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
2) adaptacji do zmian klimatu,
3) gospodarki o obiegu zamkniętym, w szczególności systemu zbiórki odpadów komunalnych,
4) ochrony przyrody, w szczególności ochrona:
a) dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz różnorodności biologicznej,
b) siedlisk zagrożonych wyginięciem oraz siedlisk i ostoi rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
c) zieleni w miastach i wsiach,
d) zadrzewień,
e) krajobrazu,
f) ochrony wód.

Konkurs podzielony jest na 3 kategorie:
a) I kategoria - Uczniowie klas I - III pt. Artystyczna przygoda - ja i przyroda
b) II kategoria - Uczniowie klas IV - VI pt. Zwyczajne a niezwykłe
c) III kategoria - Uczniowie klas VII - VIII pt. Nakręcony klimat

Więcej szczegółów dotyczących danego zadania i terminów znajduje się w Regulaminie.
Regulamin konkursu


Karta zgłoszenia-kategoria I

Karta zgłoszenia-kategoria II

Karta zgłoszenia-kategoria II